Aufruf Farsi: به آزادی و حقوق اولیه ما حمله نکنید!NRW نه به قانون جدیدپلیس ایالت

به آزادی و حقوق اولیه ما حمله نکنید!NRW نه به قانون جدیدپلیس ایالت
برنامه دارد که قانون پلیس را تشدید کند NRW دولت ایالتی

حتا قبل از تعطیلات تابستانی قرار است که این تصمیم بدون گفتگوهای زیاد به تصویب برسد. این تشدید قانون، حتا بنیادیترین اساس حاکمیت قانون همانند“ فرض بر بیگناهی “ و تقسیم بین سه قوای “ مجریه “ مقننه“ و „قضاییه“ را از بین میبرد.این قانون جدید پلیس، این امکان را فراهم میکند که جلو افراد گرفته شده و تا حدود یک ماه مورد “ بازداشت پیشگیرانه“ حتا بدون سو ظن خاص، و یا „حبس خانگی“ قرار بگیرند. این قانون جدید قرار است اجاز اهک کردن گوشیهای گوشمند را بدهد تا پیامرسانهایی همانند واتس آپ را که نه تنها پیامهای مربوط به شخص مورد سو ظن هست را بخوانند، بلکه پیامهای اشخاصی را که با او از طریق شبکههای اجتمایی در ارتباط هستند. علاوه بر این “ نظارت تصویری“ مکانهای عمومی گسترش خواهد یافت.هسته قانون جدید پلیس، معرفی مفهوم“ خطر نابهنگام“ است. به موجب این „خطر نابهنگام“ یا در اصل همان گمان صرف یک خطر، فعالیتهای پلیس فقط در یک بخش به جلو رانده میشود، در قسمتی که هنوز هیچ تهدید خاصی صورت نگرفته!
خفه کردن جرم در نطفه، ممکن است که در وحله اول مطلوب به نظر برسد. ولی مانع از هر گونه عمل غیر مظنونانه و مطابق با حقوق اولیه شخص مظنون خواهد شد. و حتا “ فرض بر بیگناهی“ شخص را مورد تهدید قرار میدهد.
تفویض اختیارت پلیس در حیطه جنایی ، و حمله به شخص در صورت مشکوک بودن به خطر، تمام مرزهای بین فعالیتهای “ پلیس“ و “ وزارت اطلاعات“ را محو کرده و تقسیسم بین سه قدرت در حیطه جرایم را مورد سوال قرار میدهد.
به صورت بالقوه، این حمله به “ حقوق اولیه“ شامل حال تمام افراد خواهد شد.
کافیست که در زمان نا مناسب در مکان نا مناسب قرار بگیرید. ولی واضح است که برخی اشخاص سریع تر و سخت تر مورد این حمله قرار خواهند گرفت، افرادی که از قبل هدف حمله پلیس قرار داشته اند.
توسط گسترش تعقیب استراتژیکی که در قانون پلیس برنامه ریزی شده، در آینده افرادی که همواره صرفا به دلایل نژاد پرستانه مورد سؤ ظن قرار میگرفته اند، بیش از پیش در مظن اتهام قرار خواهند گرفت. حتا افراد بی خانمان و بیمار روحی، فعالان سیاسی و اعتصاب کنندگان و هوا داران فوتبال و خیلیهای دیگر این اقدامات را قویا احساس خواهند کرد.
در سال ۲۰۱۷ آلمان کمترین آمار جرائم در ۲۵ سال اخیر را داشته است. با این وجود،در حال حاضر در تعداد زیادی از ایالات قوانین پلیس تشدید شده اند. برای دولت ایالتی صرف ترس مبهم از عملیات تروریستی و یا یک حس عدم اطمینان شیوع پیدا کرده میان مردم, برای توجیه کافی است.
این راهی است که به یک دولت کلنترولگر ختم خواهد شد!
NRW به این دلیل ما همانند سایر ایالات، نه به قانون جدید پلیس در
و نه به حمله گسترده در حقوق اولیه میلیونها نفر میگوییم! و نه به کنترل و نظارت گسترده تحت لوای امنیت و نظم
ما به اطلاع عموم خواهیم رساند و در این زمینه در شهرهای مختلف جلسات اطلاع رسانی برگزار خواهیم کرد. تو هم خواهان یک جلسه اطلاع رسانی از طرف ما در شهر خودت باش.
NRW ما از پارلمان
تقاضا داریم که این تغییر قانون را به تصویب نرساند. در این رابطه ما بحثهایی در مورد قانون در پارلمان شهر دوسلدرف را به صورت انتقادی همراهی خواهیم کرد. و همینطور در هفتم ماه جولای در یک جلسه “ دادرسی علنی فعال خواهیم بود.
در این صفحه در جریان فعالیتها باش.
با یک تظاهرات بزرگ در هفت جولای و همینطور در روزهای باقی مانده تا آخرین قرائت قانون، در خیابانهای شهر دوسلدرف حضور بهم خواهیم رساند.
تو هم با ما همراه شو و مردم را فرا خوان!
حتا اگر قانون به تصویب برسد، ما از فعالیتهای خود نخوایم کاست. ما محدود کردن حقوق اولیه تمام مردم و تشدید کنترل را منفعلانه نخوایم پذیرفت.
ما اتحاد “ نه به قانون جدید پلیس “ هستیم. ما مردمی از گروههای مختلف جامعه و و فعالان خارج از پارلمان هستیم.ما افراد تک نفره هستیم از انجمنها و گروههای سیاسی. حتا اگر ما در عمل در هر مزیی لزوما باهم تفاهم نداریم، ولی و این وجود به هم خواهیم پیوست تا در برابر قانون جدید پلیس به تظاهرات دست بزمین، چرا این شامل حال همه ما خواهد بود. در روز مره ، در خیابان و در مدرسه، در دانشگاه یا محل کار